TV On Air [Anne Soap] นางปทุมวดี เซตสบู่ 5 ก้อน เพียง 699.-
จัดส่งฟรี
Share :
[Anne Soap] นางปทุมวดี เซตสบู่ 5 ก้อน เพียง 699.-
 • ราคาปกติ 1,290 .-
 • ราคาพิเศษ 699.-
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น (1ม.ค. 2566 - 31ธ.ค. 2566)
 • รหัสสินค้า 30011015
 • การจัดส่งสินค้า จัดส่ง โดยJKN Hi Shopping (2-3 วันทำการ)
 • คืน / เปลี่ยนสินค้า Free / คืนเงินหลังตรวจสอบสินค้า
 • วิธีการชำระเงิน
 • เลือก
  สินค้าเดี่ยว
สินค้าที่สั่งซื้อ
(จำนวนที่สั่งซื้อได้ : 50)
699 .-
SOLD OUT
รายละเอียด สินค้า

ข้อมูลทั่วไป

แบรนด์ :

Anne Soap

 

ชื่อสินค้า :

[Anne Soap] JKN  นางปทุมวดี เซตสบู่ 5 ก้อน เพียง 699.-

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบสำคัญ :           

ส่วนประกอบสำคัญ

 • Mangosteen Extract
 • Nelumbium Speciosum Flower Extract
 • Hydrolyzed collagen
 • PEPPERMINT OIL (Mentha Piperita Oil)
 • Willow Bark Extract (Salix Alba Bark Extract)
 

เลขสารบบอาหาร :

เลขจดเเจ้ง : 

ปริมาตร

ขนาด : น้ำหนัก

   5 ก้อน / กล่อง  (ขนาด 100 กรัม/ก้อน)

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า                      

รายการสินค้าในกล่อง :

สินค้าหลัก 

 • [Anne Soap] นางปทุมวดี เซตสบู่ 5 ก้อน

 

อายุการใช้งาน :

ดูที่บรรจุภัณฑ์

 

รายละเอียดสินค้า :                                                                                                                

[Anne Soap] นางปทุมวดี เซตสบู่ 5 ก้อน

           สบู่แอนโซปผสมน้ำมันจำกเมล็ดกัญชง กลิ่นดอกบัว ด้วยสำรสกัดจำกดอกบัวหลวง และน้ำมันใบสำระแหน่ ช่วยปลอบประโลมและฟื้นฟูผิวอย่ำงอ่อนโยน ให้ผิวกำยหอมสดชื่น พร้อมผลลัพธ์ผิวที่เนียนนุ่ม น่ำสัมผัส

คุณสมบัติ

 • Hemp Seed Oil : ในด้ำนควำมงำม มีควำมเชื่อกันว่ำ น้ำมันกัญชงสำมำรถนำมำทำผิว เพื่อสำรต้ำนอนุมูลอิสระหรือเป็น Antioxidant ที่ช่วยยับยั้งควำมเสื่อมของเซลล์ ทั้งนี้ยังสำมำรถลดภำวะกำรอักเสบของผิวหนังได้อีกด้วย
 • Nelumbium Speciosum Flower Extract สารสกัดจากดอกบัวหลวง เสน่ห์ของไทยตั้งแต่สมัยโบรำณกำล บรรจุลงในระบบกำรนำส่งสำรรูปแบบไลโปโซมช่วยให้สำมำรถซึมสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้น พร้อมปกป้องสำรสำคัญไม่ให้เสียสภำพโดยง่ำย ทำหน้ำที่ช่วยบูสท์ผิวฉ่ำน้ำมำกขึ้น 12.5 เท่ำ ได้ในเพียง 30 นำที ช่วยบำรุงผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื้นยำวนำน 24 ชั่วโมง พร้อมช่วยปลอบประโลมผิวอย่ำงอ่อนโยนและกระชับผิวเนียนเรียบ
 • Hydrolyzed collagen : คอลลำเจนอนุภำคขนำดเล็ก สำมำรถถูกดูดซึมเข้ำสู่ผิวได้ง่ำย ปรับโครงสร้ำงของผิวให้แข็งแรง มีความยืดหยุ่น ส่งผลให้ผิวเต่งตึง ผิวแน่น มีคำมกระชับมำกยิ่งขึ้น เพิ่มควำมชุ่มชื้น เปล่งปลั่งลดรอยเหี่ยวย่น ลดค.หมองคล้ำ ทำให้ผิวคงควำมอ่อนเยำว์อยู่เสมอ
 • PERMINT OIL (Mentha Piperita Oil) นอกเหนือจำกช่วยปลอบประโลมผิว บรรเทำผิวไหม้จำกแสงแดด ให้ควำมรู้สึกเย็น ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลำย น้ำมันใบสำระแหน่ยังมีคุณสมบัติต่อต้ำนต้ำนเชื้อรำ และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว ปรับควบคุมสมดุลควำมมันบนผิวหนัง กระชับและป้องกันกำรอุดตันรูขุมขน
 • Willow Bark Extract (Salix Alba Bark Extract) : สำรสกัดจำกเปลือก Willow เป็น natural salicylic acid ช่วยกระตุ้นกำรผลัดเซลล์ผิวที่เสี่อมสภำพให้หลุดออกอย่ำงอ่อนโยน มีคุณสมบัติเป็นสำรฆ่ำเชื้ออย่ำงอ่อนซึ่งสำมำรถฆ่ำเชื้อแบคทีเรียต่ำงๆบนผิวได้เป็นอย่ำงดีโดยเฉพำะเชื้อPropionibacteriumacnes(P.acne) ที่เป็นสำเหตุที่ทำให้เกิดสิว ช่วยเพิ่มควำมชุ่มชื่นของผิว จึงทำให้ผิวไม่แห้งกร้ำนภำยหลังจำกผลัดเซลล์ผิว ช่วยในกำรรักษำปัญหำสิวซึ่งใช้ได้กับทุกสภำพผิว แม้ผิวที่บอบบำงและแพ้ง่ำย
วิธีการใช้งานสินค้า : 
 • ถูสบู่ลงบนฝ่ามือให้เกิดฟอง ลูบไล้ฟองทิ่วบริเวณผิวหน้าและผิวกาย แล้วล้างออกด้วยน้าสะอาด

ข้อควรระวัง :

 • โปรดดูที่บรรจุภัณฑ์

 

การให้คะแนนรีวิวสินค้า

0 คะแนน

ลำดับที่. คะแนน หัวข้อเรื่อง รีวิวโดย วันที่

No reviews have registered.


ลำดับที่. หัวข้อเรื่อง ถามโดย วันที่ สถานะ

No Q&A have registered.


ข้อแนะนำเกี่ยวกับ Q & A
 • ข้อความที่ส่อไปในทางส่งเสริมในเชิงพาณิชย์ ขัดต่อศีลธรรม และก่อให้เกิดความรุนแรงจะถูกลบ
 • ไม่ควรระบุหรือนำเสนอข้อมูลส่วนตัว (ข้อมูลลูกค้า, หมายเลขโทรศํพท์มือถือ, เลขที่ใบกำกับภาษี)
 • หากมีข้อติชมเกี่ยวกับการให้บริการรายการสั่งซื้อสินค้า กรุณาอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับสำหรับรายการสั่งซื้อสินค้ารายการนั้น

 • นโยบายการจัดส่งสินค้า

  1. บริษัทฯ จะเริ่มจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการชำระเงินและข้อมูลการจัดส่งของท่าน

  2. ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับสถานที่ในการจัดส่ง โดยไม่นับรวมวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ สถานที่และระยะเวลาในการจัดส่งแบ่งได้ ดังนี้

                  (2.1) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล : ระยะเวลาการจัดส่งนับจากวันสั่งซื้อสินค้า 3 - 5 วัน

                  (2.2) เขตต่างจังหวัด : ระยะเวลาการจัดส่งนับจากวันสั่งซื้อสินค้า 5 - 7 วัน

                  (2.3) เขตพิเศษ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่เกาะต่างๆ : ระยะเวลาการจัดส่งนับจากวันสั่งซื้อสินค้า 7 - 10 วัน ทั้งนี้ การจัดส่งเขตพื้นที่พิเศษต่างๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการการจัดส่งเพิ่มเติม

  3. สามารถตรวจสอบสถานะของคำสั่งซื้อและสถานะการส่งสินค้าได้ที่หมายเลข 02-1234-555

   

 • คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อและการเปลี่ยนสินค้า

  1. การยกเลิกคำสั่งซื้อ : ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ยกเว้นสินค้าราคาพิเศษ (เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และสินค้าไอทีอื่นๆ) ลูกค้าสามารถยกเลิกภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

                  (1.1) สินค้าต้องไม่ถูกเปิดใช้งาน

                  (1.2) สินค้าชำรุด เสีย หรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้า ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ และบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) ไม่อยู่ในสภาพที่บริษัทจะรับคืนได้

                  (1.3) สินค้าประเภทใช้ส่วนบุคคล (เช่น ชุดชั้นใน ฯลฯ) ต้องไม่มีการใช้งานมาก่อน

  2. การเปลี่ยนสินค้า : ทันทีที่ได้รับสินค้าหรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อทำการขอเปลี่ยนได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า

  ***ยกเว้นสินค้าประเภทพิเศษ ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

                  (2.1) สินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และพิจารณาเป็นกรณีไป

                  (2.2) สินค้าหมวดเสื้อผ้า / แฟชัน ที่ต้องการเปลี่ยนขนาด จะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายและความสกปรก โดยให้คงป้ายราคาไว้ (ถ้ามี)

                  (2.3) สินค้าประเภทพิเศษ ตลอดจนของแถมสินค้านั้นๆ หากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วนหรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถขอเปลี่ยนได้ แต่จะเข้าสู่การส่งซ่อมแทน

  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งหมดที่ได้รับ ใส่ในกล่องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

  4. กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันการคืนสินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งขณะไปรับคืนสินค้า

  5. กรุณาเก็บใบเสร็จทุกครั้งเพื่อยืนยันกรณีที่ต้องการรับบริการหลังการขาย

  6. การคืนสินค้า : ลูกค้าจะได้รับเงินคืนหลังจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าไว้แล้ว โดยระยะเวลาเป็นไปตามกระบวนการคืนเงินของธนาคาร

  7. กรณีมีข้อสงสัย : สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งข้อร้องเรียนของท่านมายังหมายเลข 02-1234-555